องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสายฝน  นามพิมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.097-3401105
นายวินัย เขตคาม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวนฤมล  ห่อไธสง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน