องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000005    คน
วันนี้                 0000036    คน
สัปดาห์นี้           0000036    คน
เดือนนี้              0000793    คน
ปีนี้                   0003689   คน
ทั้งหมด             0012593    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายชาญณรงค์  รถเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.084-8946461

สิบเอกวรุตตม์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร.061-7584359นางสาวพิกุล  ดีหลาย
ว่าง
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุขฤทัย สังคะโลก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)นางสาวอัญชลีกร  ศรีมหาพรม
นางสาวชไมพร  มีทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวขวัญฤทัย  คนกลาง
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศิริ นางสาววัชรภรณ์ สมอ่อน นางสาวสอาดจิตต์ อาจหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นายธนวิชญ์  ทวีวัฒนาปัญญากุล


คนงาน