องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายชาญณรงค์  รถเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.084-8946461
สิบเอกวรุตตม์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร.061-7584359
นางสาวพิกุล  ดีหลาย

ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชลีกร  ศรีมหาพรม
นางสาวสุขฤทัย สังคะโลก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขวัญฤทัย  ไชราช
นางสาวชไมพร  มีทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวสอาดจิตต์ อาจหาญ นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศิริ นางสาววัชรภรณ์ สมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก