องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายชาญณรงค์  รถเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.084-8946461
สิบเอกวรุตตม์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทร.061-7584359
นางสาวพิกุล  ดีหลาย

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจุฑาภรณ์  มีทอง
นางสาวหนูกาญ  วุฒิพันธ์
นางสาวอัญชลีกร  ศรีมหาพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศิริ

นางสาววัชรภรณ์ สมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรทัย  อาจดี

คนงานทั่วไป 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign