องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000001    คน
วันนี้                 0000020    คน
สัปดาห์นี้           0000020    คน
เดือนนี้              0000609    คน
ปีนี้                   0004997   คน
ทั้งหมด             0013901    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเกียรติพงศ์  บุญผุด
ปลัด อบต.
โทร 089-9472445นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์ นายวรวิทย์  ช่วยพิมาย นางพิไลวรรณ ฉายพิมาย
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 094-2090790 โทร 082-7472884 โทรนางสาวสายฝน  นามพิมูล

นายชาญณรงค์  รถเพชร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-3401105

โทร 084-8946461