องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

กองช่าง


นายวรวิทย์  ช่วยพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุขุม  ไชสง

นางสาวนิรชา  คำทอน
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา


นายตฤณพรรษกร  งามเลิศ

นางสาวศิริญทิพย์  สุวรรณา
ผู้ช่วยช่างโยธา
คนงานทั่วไป