องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000001    คน
วันนี้                 0000020    คน
สัปดาห์นี้           0000020    คน
เดือนนี้              0000609    คน
ปีนี้                   0004997   คน
ทั้งหมด             0013901    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

กองคลัง


นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวพรรณธิพา  มารศรี
นางญาณิศา  แสวงผล
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิกุล  คุชิตา
นายไชยวัฒน์  แย้มศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนิรมล  บุญเขื่อง
นางสาวสุกัญญา  รัทธนี นางสาวพัณณิตา จวรรณะ
ผช.จพง.พัสดุ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผช.จพง.จัดเก็บรายได้