องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

กองคลัง


นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวพรรณธิพา  มารศรี
นางญาณิศา  แสวงผล
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ


นายไชยวัฒน์  แย้มศรี

นางสาวพิกุล  คุชิตา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิรมล  บุญเขื่อง
นางสาวพัณณิตา จวรรณะ นางสาวสุกัญญา  รัทธนี
ผช.จพง.พัสดุ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.การเงินและบัญชี