องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

สำนักปลัด


นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดนายสรวิศ  ตาชูชาติ นายคำชวน  มะปะเข นายวสันต์  สารการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตร

นางสาวอรุโณทัย  ทับงาม นางสาวพิมผกา  ชนะค้า
นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป


ว่าง


นายสมาน สง่าศรี
นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา ยาทองทิพย์
นายอดิศักดิ์  แซ่เจีย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายปรมินทร์ แท่นทอง นายพยอม  เบียดกระสินธ์ นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์

นายทองคำ  วาปีนา

นายสัจจภูมิ  ประทุมจร
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

ว่าง
นางบุญเหลือ  ติคำรัมย์ นายพะเยาว์ กันหา
แม่บ้าน ภารโรง