องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000003    คน
วันนี้                 0000021    คน
สัปดาห์นี้           0000021    คน
เดือนนี้              0000610    คน
ปีนี้                   0004998   คน
ทั้งหมด             0013902    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

สำนักปลัด

นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดนายสรวิศ  ตาชูชาติ นายคำชวน  มะปะเข นายวสันต์  สารการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตรนางสาวพิมผกา  ชนะค้า นางสาวอรุโณทัย  ทับงาม นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
นายสมาน สง่าศรี
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา ยาทองทิพย์
นายอดิศักดิ์  แซ่เจีย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายปรมินทร์ แท่นทอง นายพยอม  เบียดกระสินธ์ นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
นายสัจจภูมิ  ประทุมจร นางสาวนลินทิพย์  สุวรรณา
ว่าง
คนงาน คนงาน คนงานว่าง ว่าง ว่าง
คนงาน คนงาน คนงาน