องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

สำนักปลัด


นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดนายสรวิศ  ตาชูชาติ นายคำชวน  มะปะเข นายวสันต์  สารการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเกษตรนางสาวพิมผกา  ชนะค้า นางสาวอรุโณทัย  ทับงาม นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
นายสมาน สง่าศรี
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา ยาทองทิพย์
นายอดิศักดิ์  แซ่เจีย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จพง.ป้องกันฯ


นายปรมินทร์ แท่นทอง นายพยอม  เบียดกระสินธ์ นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์นายสัจจภูมิ  ประทุมจร ว่าง
ว่าง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ว่าง
ว่าง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

นางบุญเหลือ  ติคำรัมย์
นายพะเยาว์ กันหา
แม่บ้าน
ภารโรง