นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุขุม ไชสง
นายช่างโยธา


นางสาวศิริญทิพย์ สุวรรณา
คนงานทั่วไป


นายตฤณพรรษกร งามเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา