นายเกียรติพงศ์ บุญผุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดว่าง
นิติกร
นายสรวิศ  ตาชูชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศิณี วารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิตาภรณ์  สมรูป
นักวิชาตรวจสอบภายใน
นายวสันต์  สารการ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวพิมผกา ชนะค้า

นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมาน สง่าศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพยอม  เบียดกระสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายปรมินทร์  แท่นทอง
พนักงานขับรถยนต์นายอดิศักดิ์ แซ่เจีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางบุญเหลือ ติคำรัมย์
แม่บ้าน
นายพะเยาว์  กันหา
ภารโรง

นายทองคำ  วาปีนา
คนงานทั่วไป


นางอัญชลี แย้มศรี
คนงานทั่วไป