นายสุรวิทย์ รอดชัยภูมิ
ประธานสภา อบต.


นายชยุต สมอ่อน
รองประธานสภา อบต.


นายเกียรติพงศ์ บุญผุด
เลขานุการสภา อบต.


นายรังสรรค์ อินนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางวรัญญา ชาวสวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายคำผาง ใจสว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายไข เที่ยงบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


ร้อยตรีชวลิต คุ้มสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายวิรัช ประทุมจร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายเสริฐ มารศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายคำหมุน นาแซง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางสาวนุชนาฎ เดชนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายกิมสง สถานพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายบุญโฮม ติคำรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสุวรรณ์ มัตตะนามะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายทองคูณ ตางาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายบรรจง มาลาศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายทองแดง มาลาศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นางเบญจมาภรณ์ ศิริสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเย็น ภูหลาบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเสาร์ คนรู้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายสนั่น โตไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายคมสันต์ เจียงคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายประมุณ ติคำรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายวิชัย ห่อไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14


นายมนัส อรชุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15


นายภีระชัย เที่ยงลุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15


นางลมัย บุญประกอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16


นายสมาน ทะคะนะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16


นายทองดี ทองสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17


นางโจม บุญหลาบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17


นายทองแดง ช่วยพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18


นายจรัญ หมายบรรจง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18


นายสำราญ ปากะตัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19


นายชำนาญ เชื้อบัญฑิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19


นายไสว แสนวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20


นายบุญเส็ง เหลี่ยมไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21


นายเสกสันต์ วุฒิพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21