นางสาวสายฝน นามพิมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางรัตนา ยอดมงคล
นักพัฒนาชุมชน


นายวินัย เขตคาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวนฤมล ห่อไธสง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน