นางสุภาวดี ช้ำเกตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
นายสุรชัย แก้วนารา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
นายยรรยง ทองวิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
นายสุเนตย์ สร้อยพิมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง