นายเกียรติพงศ์ บุญผุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


นางกันทิกา แซะจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวชิรารักษ์ บุญศักดาพร
นิติกร


นายฐิติพงษ์ วรรณพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวเกศิณี วารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป


นายวศิน สุขวาจา
นักทรัพยากรบุคคล


นางวรากร หวนไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมาน สง่าศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกุลวดี ยงพะวิสัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายอดิศักดิ์ แซ่เจีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายปรมินทร์ แท่นทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายพยอม เบียดกระสินธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประยงค์ เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์


นางบุญเหลือ ติคำรัมย์
แม่บ้าน


นางสาวอัญชลี พรมพา
คนงานทั่วไป