นายเกียรติพงศ์ บุญผุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

นางกันทิกา แซะจอหอ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวชิรารักษ์ บุญศักดาพร
นิติกร

นายฐิติพงษ์ วรรณพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศิณี วารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นายวศิน สุขวาจา
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิตาภรณ์  สมรูป
นักวิชาตรวจสอบภายใน
นายวสันต์  สารการ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวพิมผกา ชนะค้า

นักวิชาการสาธารณสุขนางวรากร หวนไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมาน สง่าศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพยอม  เบียดกระสินธุ์
พนักงานขับรถยนต์

นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายปรมินทร์  แท่นทอง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกุลวดี ยงพะวิสัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายอดิศักดิ์ แซ่เจีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางบุญเหลือ ติคำรัมย์
แม่บ้าน
นายพะเยาว์  กันหา
ภารโรง

นายทองคำ  วาปีนา
คนงานทั่วไป


นางสาวอัญชลี พรมพา
คนงานทั่วไป