วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 14 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ไตรมาส 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด ไตรมาส 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง