วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกทางหลวง 2223 - บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนรัง - บ้านพันธ์เจริญ ตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำ
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกศาลาประชาคมถึงสามแยกต้นมะขามใหญ่ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางตุ๊กตา กลั่นเพชรพะเนาว์ - ลาดยางหน้าบ้านนายกุศล เทือกทอง บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกทางหลวง 2223 - บ้านภูดินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนรัง - บ้านพันธ์เจริญ ตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำ
13  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถอีแต๋นเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้าบูรพา หมู่ที่ 20 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 สายรุ่งเรือง - คุ้มสวรรค์ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายรอบบ้านเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถอีแต๋นเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง