วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านใหม่พัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านโนนหาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.๑๙๕-๐๔ สายแยกเมืองยาง - บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสมจิตร - ศาลาประชาคม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมืองยาง หมู่ที่ 10 จากสี่แยกเมืองยาง - บ้านหัวฝาย ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทำนบห้วยปอพาน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง